KARTA PRAW RODZINY

KARTA PRAW RODZINY

30 lat temu – 9 czerwca 1991 r.

podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II pobłogosławił dzieło promocji KARTY PRAW RODZINY

z zamysłem, aby ten dokument Jego pontyfikatu trafił do każdej polskiej rodziny.

 

https://www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/karta.htm

„Karta Praw Rodziny” powstała na życzenie wy­rażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r, i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Famiiiaris consortio (n, 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania „Karty Praw Rodziny” po to, aby mogła być ona przedłożona zainte­resowanym środowiskom i władzom.

https://www.ore.edu.pl/2021/02/karta-praw-rodziny/

Karta jest dokumentem o charakterze powszechnym – jest przeznaczona dla całego świata, nie tylko chrześcijan czy katolików. W sposób szczególny jest skierowana do rządów odpowiedzialnych za tworzenie polityki prorodzinnej i odpowiednich programów. Stąd też w Karcie znalazły się zapisy dotyczące zapewnienia rodzinom odpowiednich „warunków moralnych, wychowawczych, społecznych i ekonomicznych”.

Ważne miejsce w dokumencie zajmuje problem ochrony życia i wyraźny sprzeciw wobec aborcji, która jest „jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa dla każdej istoty ludzkiej”. W Karcie poruszona została także kwestia wsparcia rodzin wielodzietnych oraz prawa do decydowania o „czasie narodzin i liczbie dzieci”.

Karta wyraźne podkreśla prawo rodziców „do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturowych rodziny”, a także do decydowania o edukacji dzieci. Wskazuje na swobodę organizacji życia religijnego w środowisku domowym, publicznego wyrażania swojej wiary oraz zrzeszania się z innymi rodzinami.

Dokument odnosi się także do kwestii materialnych związanych z funkcjonowaniem rodzin. Wskazuje na konieczność zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, wsparcia finansowego oraz zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych. Karta krytykuje również rozwody, gdyż naruszają one „samą instytucje rodziny”.

Treści zaprezentowane w Karcie Praw Rodziny powinny być „podstawą do formułowania praw i wskazań wychowawczych oraz sposobów ich realizacji, szczególnie przez organy państwowe, których obowiązkiem jest  troska o stały rozwój wydolności wychowawczej rodziny, zwłaszcza w formie stosownych przepisów prawnych”.

Strona główna

Ochrońmy prawa rodzin, rodziców i dobro dzieci!

Niektóre samorządy próbują dzisiaj podważać konstytucyjne prawa rodzin i rodziców, bez zgody których wdrażają do szkół zajęcia z permisywnej edukacji seksualnej.

Dlatego koalicja organizacji prorodzinnych zachęca wszystkie rodziny i samorządowców do wyraźnego opowiedzenia się po stronie zagrożonych konstytucyjnych wartości – rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Samorządy po stronie rodzin

Aby tego dokonać, musimy przekonać nasze władze lokalne, by pilnie przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin, potwierdzającą konstytucyjne gwarancje praw rodzin i praw rodziców oraz tworzącą realne gwarancje ich przestrzegania.